Your way to us

BÖHLER-UDDEHOLM, LLC.

80, Orekhovskaya Str.,

Nizhny Novgorod, 603069 

Phone: +7 (831) 299-02-01, 299-02-02

general@bohler-uddeholm.ru